Mediacje

Czym jest mediacja

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu.

Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Mediator jest rzecznikiem rzetelnej procedury sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.

Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?

Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?

  • Sfera stosunków prywatnoprawnych,
  • Sprawy pomiędzy ofiarą, a sprawcą przestępstwa,
  • Sprawy nieletnich,
  • Sfera działalności administracji publicznej,
  • Rozwiązywanie sporów wynikających ze zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy,
  • Sfera stosunków międzynarodowych
  • Sprawy ubezpieczeniowe i odszkodowawcze
  • Oraz inne np. związane ze sportem wyczynowym, korzystanie z domen internetowych, spory sąsiedzkie oraz mediacje szkolne i rówieśnicze
Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?